IV. Skuteczność i postrzegania reklamy w internecie (badanie ankietowe)  2

Teza badawcza. 3

Metodologia. 3

Dobór próby. 3

Ankieta badawcza. 4

Przeprowadzenie badania. 6

Gromadzenie danych. 8

Przetworzenie i analiza danych. 8

Postrzeganie i skuteczność reklamy na podstawie wyników autorskiego badania. 10

Profil społeczno-demograficzny respondentów.. 10

Sposoby korzystania z internetu. 14

Postrzeganie reklamy w internecie. 17

Postrzeganie form reklamowych. 24

Skuteczność reklamy w internecie. 30

Pozycja internetu w mediach reklamowych. 41


IV. Skuteczność i postrzegania reklamy w internecie (badanie ankietowe)

 

Reklama w internecie rozwija się bardzo dynamicznie i coraz częściej jest stosowana już nie jako uzupełnienie do budżetów reklamowych, a jako podstawowe medium reklamowe. Najczęściej wykorzystują reklamowo internet firmy, dla których jest on podstawowym miejscem działalności.

Badanie opisane w tym rozdziale, jest badaniem autorskim przygotowanym i przeprowadzonym na potrzeby niniejszej racy magisterskiej. Ankieta oraz procedura emisji ankiet została stworzona i przeprowadzona przez autora tej pracy magisterskiej.

Badanie zostało przeprowadzone przy współpracy z dwiema firmami, które wsparły autora badania swoją wiedzą i udostępniły narzędzia umożliwiające przeprowadzenie oraz analizę wyników badania. Te firmy to:

o                   stat.pl Sp. z o.o. (http://www.stat.pl) – największy w Polsce dostawca statystyk oglądalności witryn internetowych, z którego usług korzysta ponad 100 tys. witryn. Firma współpracuje z największymi polskimi podmiotami rynku internetowego w tym między innymi z: Onet.pl, Interia.pl, home.pl, Ogicom.pl. Firma poprzez dostarczanie  zarówno płatnych, jak i bezpłatnych statystyk dysponuje największą różnorodną powierzchnią badawczą w polskim internecie, umożliwiając dotarcie z badaniem do ponad 13 milionów unikalnych użytkowników w skali miesiąca. Firma stat.pl udostępniła swoją powierzchnię badawczą do przeprowadzenia badania, będącego podstawą pracy magisterskiej.

o                   Gemius SA (http://www.gemius.pl) – największa i najbardziej doświadczona internetowa firma badawcza, która tworzy standardy badań internetu. Działa zarówno na rynku poslkim jak i  na rynkach zagranicznych. Gemius SA oferuje szeroki wachlarz badań, które dostarczają informacji, m. in. o zachowaniach internautów (gemiusTraffic), o ich profilu społeczno-demograficznym (gemiusProfile), czy też o skuteczności prowadzonych w Internecie kampanii reklamowych (gemiusEffect). We współpracy ze spółką Polskie Badania Internetu realizujemy badanie Megapanel PBI/Gemius, które umożliwia przedstawienie pełnego obrazu polskiego rynku internetowego. Firma Gemius SA udostępniła narzędzia niezbędne do przeprowadzenia badania oraz pomoc analityków, którzy przygotowali dane do analizy.


Teza badawcza

 

Skuteczność reklamy internetowej staje się coraz częściej głównym tematem w promowaniu tego medium jako najlepszej platformy do komunikacji z klientami. Niestety informacje pojawiające się na ryku bardzo zazwyczaj nie są poparte dowodami. Najczęściej pojawiają się wypowiedzi specjalistów, którzy jedynie swoim nazwiskiem dowodzą skuteczności reklamy internetowej. W celu sprawdzenia rzeczywistej skuteczności i postrzegania reklamy w internecie zostało przygotowane poniżej opisane badanie, które ma na celu udowodnienie, że reklama internetowa rzeczywiście jest skuteczna i dobrze postrzegana przez internautów. Badanie obejmuje kilka dziedzin, które znajdują się w polu zainteresowań reklamodawców. Po pierwsze odpowiada na pytanie, jaki jest stosunek internautów do reklamy internetowej. Po drugie sprawdza postrzeganie różnych form reklamowych. Badanie daje odpowiedź na pytanie jak postrzegane są firmy reklamujące się w internecie. Ostatnim z zagadnień jest określenie pozycji reklamowej internetu na tle innych mediów.

Metodologia

 

Badanie postrzegania i skuteczności reklamy w internecie zostało przeprowadzone zgodnie z metodologią badania gemiusAdHoc firmy Gemius SA, która została przedstawiona w poprzednim rozdziale. Ankiety badawcze zostały wyemitowane na przestrzeni badawczej stat.pl/PBI, w której skład wchodzą witryny korzystające z bezpłatnych statystyk oglądalności witryn internetowych, dostarczanych przez firmę stat.pl Sp. z o.o. (http://www.stat.pl). Zgodnie z regulaminem korzystania z bezpłatnych statystyk, Klienci stat.pl wyrażają zgodę na emisję ankiet badawczych na swoich witrynach.

Dobór próby

 

Ankiety badawcze były emitowane internautom, którzy byli wybierani losowo, spośród internautów, którzy korzystali z witryn podłączonych do bezpłatnych statystyk stat.pl/PBI. Internautom wylosowanym do badania wyświetlane było okno pop-up zapraszające do badania. Po czym internauci mogli przystąpić do badania lub zrezygnować. Badani nie byli nagradzani za wypełnienie ankiety, wyłączając tym samym tzw. efekt sponsora.

Rysunek 46 Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Ankieta badawcza

 

W celu przeprowadzenie badania w internecie została przygotowana ankieta badawcza, która była podstawą do zebrania danych niezbędnych do analizy. Ankieta została wyemitowana w internecie przez firmę Gemius SA na powierzchni badawczej udostępnionej przez firmę stat.pl Sp. z o.o.

Ankieta badawcza emitowana internautom, jest umieszczona w Załączniku 1 do niniejszej pracy. Pytania były jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. W poniżej ankiecie pytania wielokrotnego wyboru opisane są znakiem q, a pytania jednokrotnego wyboru symbolem ¡.

W ankiecie zadano internautom 28 podstawowych pytań dotyczących internetu i postrzegania reklamy. Dodatkowo ankietowani odpowiadali na 6 pytań dotyczących ich społeczno-demograficznych danych, takich jak: dochód, miejsce zamieszkania, wykształcenie, wiek.

Niektóre pytanie w ankiecie miały na celu przefiltrowanie internautów, w celu wyłowienia tylko tych, którzy byli w grupie zainteresowania. Przykładem jest pytanie 4, gdzie internauta był dopuszczany do pełnej ankiety lub tylko do 4 ostatnich pytań. Pytania filtrujące   zaznaczone kursywą.

Ankieta składała się z czterech podstawowych elementów:

  1. Zaproszenie do badania
  2. Ankieta
  3. Metryczka – pytania metryczkowe oznaczone są literą M.
  4. Podziękowanie za udział w badaniu

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania internauci byli przekierowywani do strony z podziękowaniami.

 

Rysunek 47 Podziękowanie za wypełnienie ankiety

 

 

 

Po zakończeniu ankiety wszystkie dane były przesłane do bazy danych, gdzie po zakończeniu emisji ankiet badawczych zostały one przygotowane do analizy.


Przeprowadzenie badania

 

Dane o emisji ankiet pochodzą z badania gemiusDirectEffect, przeprowadzonego dla wszystkich ankiet wyemitowanych w ramach badania, na 7 359 witrynach.

Emisja ankiet miała miejsce w dniach 29 kwietnia – 03 maja 2005. W trakcie przeprowadzania badania zanotowano 1 398 274 prób emisji ankiet  1 371 370 internautom. W pełni wyświetlonych ankiet zanotowano 780 448, które dotarły do 772 360 internautów. Jeden internauta miał średnio kontakt z 1,02 ankiety. Codziennie kontakt z reklamą miało ponad 129 tys. internautów.

Rysunek 48 Dzienna liczba kontaktów z ankietą

 

Ankietę wypełniło 14 053 internautów, którym pełne wypełnienie ankiety zabierało średnio 8 min 48 s. Średnio dziennie ankietę wypełniało ponad 2 342 internautów. Najwięcej ankiet wypełniono w pierwszym dniu emisji.

Rysunek 49 Dzienny rozkład wypełnień ankiet

 

Najwięcej ankiet widzieli i wypełnili internauci z województwa mazowieckiego, odpowiednio – 145 164 i 2 785. Nie powinno to dziwić, ponieważ ponad 23,4 proc. polskich internautów stanowią mieszkańcy województwa mazowieckiego[1].

Rysunek 50 Rozkład emisji i wypełnień ankiet na województwa

Powyższe dane wskazują, że badania w internecie pozwalają na bardzo szybką ich realizację. Tradycyjne badania nie pozwalają w tak krótkim czasie zrealizować badania, w wyniku którego w trakcie 5 dni zbiera się ponad 14 tys. Ankiet. Nakładając na to współczynnik kosztowy, badania internetowe są najbardziej efektywne kosztowo. Koszt komercyjnego badania w internecie rozpoczyna się od 6 tys. zł, co jest nieporównywalnie tańsze niż badania tradycyjne. Oprócz czasu realizacji badania i kosztów, przewagą badania internetowego jest także ich anonimowość i bezpośrednie gromadzenie odpowiedzi w bazach danych, co zupełnie niweluje efekt ankietera występujący w badaniach tradycyjnych. Wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych pozwala na analizę danych w momencie zakończenia emisji ankiet, co zupełnie skraca czas przygotowania raportu, usuwając etap przepisywania odpowiedzi z ankiet papierowych.

Gromadzenie danych

 

Dane z internetowego badania ankietowego są na bieżąco zapisywane w bazie danych. Techniki informatyczne pozwalają na bieżącą analizę danych już w momencie ich zbierania. Dane do bazy danych spływają w momencie udzielania odpowiedzi przez internautę. Odpowiedzi internautów nie są obłożone błędem ankietera, czyli błędnymi wpisami w trakcie wprowadzania odpowiedzi do systemu komputerowego z ankiet wypełnianych na papierze, a dodatkowo internauci udzielają odpowiedzi zupełnie anonimowo i nie udzielają odpowiedzi zgodnie z oczekiwaniami ankietera. W tym także tkwi przewaga internetu, że odpowiedzi są bardziej szczere niż odpowiedzi w rozmowie z ankieterem. Internauci nie czują się zobligowani do udzielania odpowiedzi zgodnych z opinią publiczną.

Odpowiednio zebrane i zabezpieczone dane w bardzo łatwy sposób można wyciągnąć z bazy danych w takiej formie, która pozwala je przetworzyć i przygotować do analizy za pomocą narzędzi statystycznych.

Przetworzenie i analiza danych

 

Wszystkie dane zebrane w trakcie badania po zakończeniu emisji ankiet są eksportowane i przetwarzane do plików pozwalających na użycie danych w programach analizy statystycznej. Dane z badania przeprowadzonego na rzecz niniejszej pracy magisterskiej zostały poddane obróbce w programie statystycznym SPSS.

Zebrane dane zostały doważone do danych o populacji internautów dostarczonych przez TNS OBOP (styczeń-marzec 2005). Do doważenia zostały wybrane tylko ankiety wypełnione przez osoby w wieku powyżej 15 lat, w wyniku czego otrzymano 13 735 poprawnych ankiet. Przedstawione w poniższej analizie dane, prezentują analizę dla populacji internautów, w podziale na płeć, oraz w podziale na grupy wiekowe: 15 – 24 lat, 25 – 34 lat, powyżej 35 lat.


Postrzeganie i skuteczność reklamy na podstawie wyników autorskiego badania.

 

Postawiona problem badawczy, miał na celu określenie stosunku internautów do reklamy internetowej, a także określenie jak postrzegane są różne formy reklamowe stosowane w internecie. Celem tego badania było również określenie stosunku internautów do firm reklamujących się w internecie. W wyniku przeprowadzonego badania uzyskano odpowiedzi na powyższe zagadnienia jak również określono pozycję reklamową internetu na tle pozostałych mediów. W dalszej części pracy szczegółowo zostaną opisane wyniki przeprowadzonego badania.

Profil społeczno-demograficzny respondentów

 

Dane z ankiety zostały przeważone zgodnie z profilem społeczno-demograficznym internautów dostarczonym przez TNS OBOP. W wyniku ważenia otrzymano 13 735 poprawnie wypełnionych ankiet, z czego po przefiltrowaniu w pytaniu 4 do dalszej części ankiety przeszło 13 131 badanych.

Wśród badanych przeważali nieznacznie mężczyźni, których wśród badanych było 52 proc., a kobiet 48 proc. Jest to bardzo istotne, gdyż pokazuje jak wygląda polski internet i można powiedzieć, że panuje w nim pełne równouprawnienie pod względem płci i wieku.

Wśród badanych najwięcej było z wykształceniem co najmniej średnim, ponad 76 proc. Największą reprezentację mieli badani z wyższym wykształceniem 27,4 proc. i z wykształceniem średnim 26,05 proc. Wyniki te potwierdzają tezę, że internauci cechują się wyższym wykształceniem niż cała populacja. Z badania wynika także, że internet jest bardzo popularny wśród gimnazjalistów (9,93 proc. badanych).

Rysunek 51 Wykształcenie

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 735

 

Największą reprezentację wśród badanych mieli uczniowie lub studenci (31,9 proc.), co jest zgodne z deklarowanym przez badanych wykształceniem.

Rysunek 52 Jaki jest Pana(i) zawód? Czym Pan(i) się zajmuje?

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 735

Warto zwrócić uwagę na to, że 29,6 proc. badanych to specjaliści na kierowniczych stanowiskach lub osoby prowadzące działalność gospodarczą.

 

Wśród badanych ponad 31 proc. posiada dochód powyżej 1500 zł, co stanowi już dużą siłę zakupową. Zapewne ta grupa ludzi jest w kręgu zainteresowania reklamodawców, gdyż stać ją na większość reklamowanych w internecie produktów.

 

Rysunek 53 Jaki jest Pana(i) miesięczny dochód netto?

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 735

 

Aż 55 proc. badanych pochodzi z miast powyżej 100 000 mieszkańców. Co jednak jest bardzo ciekawe, 11 proc. badanych pochodzi ze wsi, co wskazuje, że internet jest medium równoprawnym dla każdego niezależnie od miejsca zamieszkania i jedynie infrastruktura stoi na drodze rozwojowi internetu na terenach biedniejszych. Wprowadzenie zaś taniego internetu bardzo szybko może doprowadzić do równomiernego wykorzystania internetu zarówno przez mieszkańców metropolii jak i małych miast i wsi.

Rysunek 54 Wielkość miejscowości

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 735

 

Wśród badanych ponad 38 proc. stanowili internauci w wieku 15-24 lat, ponad 41 proc. internauci w wieku powyżej 35 lat. Najmniej reprezentowaną grupą byli internauci w grupie pomiędzy 25 a 24 rokiem życia.

Rysunek 55 Wiek badanych

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 735


Sposoby korzystania z internetu

 

50 proc. badanych, którzy wypełnili ankietę, korzysta z internetu codziennie. Jak wynika z badania, ankietowani korzystają z internetu bardzo często, ponieważ 90 proc. z nich korzysta conajmniej raz w tygodniu z internetu. Jak wynika z badania zapewne duże znaczenia na częstość korzystania z internetu ma staż w internecie. Prawie 60 proc. internautów (59 proc.) badanych korzysta z internetu powyżej 2 lat, a 22 proc z nich ponad 5 lat.

Rysunek 56. Jak często korzysta Pan(i) z internetu?

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 735

Rysunek 57 Od jak dawna korzysta Pan(i) z internetu?

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 735

Niezależnie od płci i wieku internauci najczęściej korzystają z internetu w domu, szkole i pracy. Korzystanie z internetu w domu jest najlepszym dowodem na to, że internet uzyskał już swoje miejsce w konsumpcji mediów i jest na jak najlepszej drodze by stać się podstawowym medium. Ponad 85 proc. badanych korzysta z internetu w domu, niezależnie od płci ani wieku. Najbardziej równomierny rozkład w miejscu korzystania z internetu widać w podziale na płeć. Kobiety i mężczyźni korzystają z internetu niemalże w tych samych miejscach. Prezentuje to poniższy wykres.

 

Rysunek 58 W jakich miejscach korzysta Pan(i) z internetu? W podziale na płeć.

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 735

 

W podziale na wiek widać wyraźnie, że młodzi (15-24 lat), najczęściej korzystają z internetu w domu, szkole, na uczelni i w akademikach. Wynika to oczywiście z tego, że większość czasu spędzają właśnie w tych miejscach. Zapewne wpływ na to a fakt, że największa liczba dzieci ma kontakt z internetem w szkole, jak wynika z badania przeprowadzonego w 2004 roku przez firmę Gemius, dla Fundacji Edukacji Ekonomicznej. Najczęściej z internetu w szkole korzystają dzieci mieszkające na wsi i w małych miastach.

            Wśród osób starszych najczęstszym miejscem korzystania z internetu jest dom oraz praca. Nie powinno to zdziwić zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że coraz częściej internet staje się podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy firmami, a także pracownikami w ramach firmy.

Rysunek 59 W jakich miejscach korzysta Pan(i) z internetu? W podziale na wiek.

 

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 735

 

Powyższe wynik wskazują na to iż internet zajął już swoje miejsce polskich domach. I to nie miejsce przypadkowe, a zupełnie ważne skoro 90 proc. internautów korzysta z internetu conajmniej raz w tygodniu. Dla wszystkich podmiotów działających na rynku reklamowym jest to bardzo ważna informacja, gdyż zmienia ona zupełnie model reklamowy.

 

Do tej pory nie było łatwej drogi dotarcia do odbiorców reklamy w godzinach ich największej aktywności, czyli w godzinach pracy i nauki. Właściwie tylko prasa pozwalała dotrzeć do największej liczby odbiorców reklamy. W tej chwili internet jest jedynym medium, które z jednej strony jest wykorzystywane jako narzędzie do pracy i nauki, a z drugiej strony pozwala reklamodawcom dotrzeć do kilku milionów potencjalnych klientów.

 


Postrzeganie reklamy w internecie

 

Jak wskazały powyższe wyniki badania internet jest doskonałym medium reklamowym, które jest nie do zastąpienia przez inne media, gdyż czas gdy z niego korzystają internauci jest niedostępny dla innych mediów. Należy jednak się zastanowić czy reklama w tym medium jest jednak skuteczna i jak postrzegają ją internauci.

Aż 96 proc. internautów na pytanie czy mieli kontakt z reklamą internetową odpowiedziało, że miało z nią kontakt. Takiej odpowiedzi udzieliło 13 131 internautów, którym zadano kolejne pytania dotyczące postrzegania reklamy w internecie.

Na pytanie dotyczące częstości pojawiania się reklamy w internecie, ponad 75 proc. z nich odpowiedziało, że reklama pojawia się za często.

 

Rysunek 60 Czy Pana(i) zdaniem reklamy w internecie pojawiają się

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

 

Wyniki te wskazują na to, że reklama w internecie staje się coraz bardziej agresywna i przeszkadza internautom w korzystaniu z internetu. Powinni na to zwrócić uwagę reklamodawcy, by nie doprowadzić w internecie do sytuacji znanej z telewizji, gdzie w momencie emisji reklamy widzowie zmieniają kanał telewizyjny.

Na złe postrzeganie emisji reklamy w internecie nie ma także wpływu częstość korzystania z internetu. Bez względu na to czy internauta korzysta z internetu codziennie, czy kilka razy w miesiącu, ponad 70 proc. z nich uważa, że reklama pojawia się za często.

 

Rysunek 61 Czy Pana(i) zdaniem reklamy w internecie pojawiają się.

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

 

            Co jest interesujące, to im internauta jest starszy tym mniej przeszkadzają mu reklamy w internecie. Prawie 85 proc. internautów w wieku 15-24 lat uważa, że reklama pojawia się za często, ale już tylko 67 proc. internautów w wieku powyżej 35 lat uważa tak samo. Starsi internauci mają bardziej obojętny stosunek do reklamy. Aż 32 proc. najstarszych internautów uważa, że reklama pojawia się „ani za często ani za rzadko” lub „trudno powiedzieć” jak często pojawia się reklama.

Rysunek 62 Czy Pana(i) zdaniem reklamy w internecie pojawiają się. W podziale na wiek.

 

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

 

Pomimo, że badani oceniają, że reklama pojawia się za często, to aż 42 proc. z nich jest w stanie zgodzić się na zwiększenie ich liczby za dostęp do płatnych treści w internecie. Szczególnie internauci z grupy wiekowej 15-34 lata, wyrażają taką zgodę (średnio 45 proc).

Rysunek 63 Czy jest Pan(i) w stanie zgodzić się na zwiększenie liczby reklam w internecie w zamian za bezpłatny dostęp do płatnych archiwów? W podziale na wiek

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

 

            Im rzadziej badani korzystają z internetu, tym mniej są oni gotowi zgodzić się na zwiększenie liczby reklam w zamian za dostęp do płatnych treści. 45,9 proc. internautów korzystających z internetu codziennie wyraża taką zgodę, a ci którzy korzystają z internetu 1‑3 razy w miesiącu, tylko 35,93 proc. wyrażają taką zgodę.

Na postrzeganie reklamy w internecie ma wpływ również to czy internauci lubią reklamy w internecie i jak ogólnie je oceniają. Niestety tylko 18,56 proc. internautów uważa reklamy za ładne. W przypadku pytania o to czy reklamy podobają się internautom, zauważalna jest taka sama prawidłowość jak w pytaniu dotyczącym częstości emisji reklam. Im starsi są internaci tym bardziej podobają im się reklamy. Co nie znaczy, że można uznać, że reklama im się podoba, gdyż tylko niespełna 30 proc. internautów w wieku powyżej 25 lat odpowiedziało, że reklama im się podoba.

Podobną prawidłowość można zauważyć u internautów, którzy korzystają z internetu rzadziej. Wynika z tego, że internautom korzystający z internetu kilka razy w tygodniu o wiele mniej podobają się reklamy, niż tym którzy korzystają z internetu sporadycznie. Około 17 proc. internautów korzystającym kilka razy w tygodniu podoba się reklama. Internautom korzystającym rzadziej niż 2 razy w tygodniu reklama podoba się bardziej, gdyż średnio 20,75 proc. z nich odpowiedziało że reklama im się podoba.

Rysunek 64 Czy ogólnie rzecz biorąc, reklamy w internecie podobają się Panu(i)? W podziale na wiek.

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

Rysunek 65 Czy ogólnie rzecz biorąc, reklamy w internecie podobają się Panu(i)? W podziale na częstość korzystania z internetu.

Pole tekstowe: Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

Stosunek do reklamy w internecie jest bardzo różny. Nie ma jednej przeważającej cechy, która mogłaby opisać reklamę internetową. Z jednej strony 33 proc. internautów twierdzi, że reklama jest nudna. Z drugiej strony 21 proc. z nich uważa, że reklama jest czytelna.

Rysunek 66 Jakie Pana(i) zdaniem są reklamy w internecie?

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

 

Co ciekawe w takim samym niemalże stopniu internauci oceniają reklamę cechami pozytywnymi i negatywnymi. 13 proc. internautów uważa, że reklama jest ładna, a 8 proc., że brzydka. Dla 21 proc. reklama jest czytelna, dla 10 proc. jest niezrozumiała. Aż 33 proc. internautów uważa, że reklama jest nudna, a tylko 15 proc. z nich uważa reklamę za ciekawą.

 

Bardzo duże wpływ na postrzeganie reklamy ma wiek. Młodsi (15-24 lat) internauci częściej przypisują reklamie cechy negatywne. Ponad 50 proc. z nich uważa, że reklama jest nudna. Gdy tylko 39,44 proc. starszych internautów uważa tak samo. Opinie starszych internautów są bardziej przychylne reklamie internetowej. Z badania wynika, że niezależnie od wieku internaci uważają w tym samym stopniu reklamę za ciekawą.

 

Rysunek 67 Jakie Pana(i) zdaniem są reklamy w internecie?

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

 

 

            Jak wynika z powyższych danych z badania wynika, że wraz ze wzrostem liczby emitowanych reklam, spada pozytywny stosunek do niej. Internauci uważają, że reklama pojawia się za często, przy czym nie podoba się ona im. Reklamodawcy powinni zwrócić uwagę na to w jaki sposób prezentują reklamę w internecie. Złe postrzeganie reklamy w internecie i uznanie jej za zbyt często emitowaną, we wczesnym stadium rozwoju tego medium, źle wskazuje na jej przyszłość.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postrzeganie form reklamowych

 

Badanie wskazało już, że według internautów reklama w internecie pokazuje się za często i jest źle postrzegana. Dotyczy to jednak ogólnemu postrzeganiu reklamy w internecie. W poniższym punkcie poznamy ocenę poszczególnych form reklamowych i to w jaki sposób internauci postrzegają te formy.

W poprzednich rozdziałach były przedstawione najczęściej stosowane formy reklamowe. Poniżej przedstawiamy wyniki ich postrzegania.

Wśród wskazanych form reklamowych internauci najczęściej wskazywali, że znają najlepiej takie formy reklamowe jak: link (56,2 proc.), billboard (55,4 proc.), baner (54,8 proc.), tapeta (53,5 proc.).

Rysunek 68 Proszę zaznaczyć, które z poniższych form reklam Pan(i) zna?

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

 

            Jak widać na powyższym wykresie najlepiej znane są linki sponsorowane, z którymi internauci spotykają się coraz częściej. Wynika to z tego, że jest to najszybciej rozwijająca się gałąź reklamy internetowej, na którą kładzie się największy nacisk. Jest to związane zapewne z popularnością wyszukiwarki google, z której wedle danych z witryny http://www.ranking.pl korzysta w Polsce 65,3 proc polskich internautów.

            Formy reklamowe takie jak baner i billboard są najstarszymi formami reklamowymi i najbardziej rozpowszechnionymi, dlatego zapewne są one najlepiej rozpoznawane. Najsłabiej rozpoznawaną formą reklamową był interstitial. Co jest bardzo dziwne, gdyż jest on najbardziej agresywną formą reklamy.

            Jak wynika z badania, najlepiej oceniane są te same formy reklamowe, które były najczęściej wskazywane przez internautów, jako te które znają. Najlepiej, zgodnie z 7‑punktową salą, oceniany był link sponsorowany. Otrzymał on średnią ocen 3,4, następny był baner i billboard 3 punkty.

Rysunek 69 Proszę na skali zobaczyć Pana(i) stosunek do poniższych form kreacji reklamowych?

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

 

            Najsłabiej ocenianą formą reklamową był toplayer i popup. Są to formy reklamowe bardzo do siebie podobne. Obie formy reklamowe przeszkadzają w działaniu w internecie, gdyż działają one jako dodatkowe okienko przysłaniające właściwą treść witryny.

            W pytaniu porównującym 2 kreacje reklamowe, najlepiej ponownie wypadły te same formy reklamowe, czyli billboard (46,3 proc.), link (45,6 proc.) oraz baner (44,7 proc.). Prawdopodobne jest, że wpływ na wyniki tego pytania miała prezentacja przykładowych kreacji i ich atrakcyjność graficzna. Przykładowe kreacje zastosowane w badaniu są identyczne z kreacjami przedstawionymi w poprzednim rozdziale.

 

Rysunek 70 Która z form reklamy bardziej się Panu(i) podoba?

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

 

Jak wynika z powyższych odpowiedzi na pytania dotyczące rozpoznawania kreacji reklamowych internauci najlepiej znają formy tradycyjne (baner, billboard) i te, które najczęściej im się pojawiają i są najlepiej opisane (linki sponsorowane). Linki sponsorowane są rozpoznawane zapewne dobrze z tego powodu, że w wynikach wyszukiwania są one najczęściej opisane jako link sponsorowany.

Odpowiedzi na te pytania, mają dwojakie znaczenie dla reklamodawców. Po pierwsze wskazują na znajomość form reklamowych i ich ocenę, a z drugiej strony wskazują potencjalne formy, które są jeszcze niewykorzystane. Warto zwrócić uwagę np. na reklamy video (streaming), które w odpowiedzi na każde pytanie plasują się w połowie stawki. Co dziwne to emailing, jest nienajlepiej oceniany, a ma to na pewno związek z plagą spamu, który codziennie zapełnia skrzynki internetowe dziesiątkami listów śmieci.

Jest to bardzo cenna wskazówka dla reklamodawców, by stosowali formy, które są dobrze postrzegane przez reklamodawców. Warto zwrócić uwagę na to, że forma reklamy internetowej jest 3 w kolejności, czynnikiem oceny kreacji reklamowej.

Wiadome jest już, że odpowiedni dobór form kreacji reklamowych i częstości emisji reklamy może budować pozytywny wizerunek firmy reklamującej się w internecie. Tym większe ma to znaczenie im internauci są młodsi, gdyż podchodzą oni bardzo radykalnie do takiej reklamy, a ich doświadczenie pozwala na stosowanie narzędzi zapobiegających wyświetlanie się reklamy na ich komputerach.

Internauci zapytanie o to na co szczególnie zwracają uwagę w reklamie internetowej najczęściej wskazywali na to jaki produkt jest reklamowany (46,43 proc.). Wielu z nich wskazało na atrakcyjność reklamy (25,19 proc.), na formę reklamy (22,78 proc.) oraz na to jaka firma się reklamuje (21,33 proc.).

Rysunek 71 Na co, Pan(i) zwraca uwagę w reklamach internetowych?

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

 

            Co jest bardzo interesujące, to że internauci nie przywiązują uwag do tego czy reklama jest  ładna. Znaczy to tyle, że pomimo tego, że internauci uważają reklamę internetową za brzydką to nie zwracają na to uwagi. Najważniejszy jest dla nich produkt reklamowany. Nie mają dla internautów także cechy reklamowanego produktu. Wiąże się to zapewne z tym, że internauci najpierw oceniają, czy reklamowany produkt jest przeznaczony dla nich, czy też nie.

            Najmniej ważnym czynnikiem w reklamie internetowej jest według internautów dźwięk, na który uwagę zwraca tylko 9,04 proc. badanych.

Bez względu na wiek reklamowany produkt jest najważniejszym czynnikiem, na który badani zwracali uwagę. Na wygląd i atrakcyjność reklamy największą uwagę zwracają najmłodsi internauci, odpowiednio 16,36 proc. i 33,31 proc. Największy problem z określeniem czynnika, na który zwracają uwagę, mieli najstarsi internauci, ponad 30 proc. z nich udzieliło odpowiedzi „Nie wiem/ Trudno powiedzieć”.

Rysunek 72 Na co, Pan(i) zwraca uwagę w reklamach internetowych?

 

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

 

 

Na pytanie czy badani słyszeli dźwięk w reklamie internetowej, tak odpowiedziało 66,54 proc. Na dźwięk w reklamie częściej zwracają uwagę mężczyźni (71,03 proc.) niż kobiety (61,6 proc.). Ogólnie rzecz biorąc dźwięk w reklamie nie podoba się i podoba w tym samym stopniu. W podziale na wiek, bardziej podoba się dźwięk w reklamie osobom starszym (35 lat i więcej), z których zwraca na niego uwagę 8,39 proc.

Rysunek 73 Proszę ocenić, do jakiego stopnia podoba się Panu(i) dźwięk w reklamach.

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

Rysunek 74 Proszę ocenić, do jakiego stopnia podoba się Panu(i) dźwięk w reklamach.

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

 

 

Podsumowując, formy kreacji reklamowych w internecie nie są oceniane najwyżej, gdyż w siedmiostopniowej skali ocen, średnia wyniosła 2,59. Jest to wynik poniżej połowy. Najlepiej rozpoznawane są standardowe formy reklamy, takie jak baner i billboard, oraz reklama w wyszukiwarkach (link sponsorowany), która przeżywa okres swojej świetności. Najważniejszym elementem reklamy jest za to produkt, który jest reklamowany, gdyż najwięcej osób zwraca na niego uwagę. Jest to spowodowane tym, że internauta na początku ocenia przydatność produktu dla niego samego, a później jego cechy. Forma reklamy i względy estetyczne nie są na drugim planie. Dlatego też, wielu internautów nie zwraca uwagi na dźwięk, co może być spowodowane tym, że skoro korzystają z internetu w szkole lub pracy to najczęściej nie mają głośników lub nie mogą mieć ich włączonych.

           

Bardzo ważną wskazówką dla reklamodawców jest uwypuklenie w reklamie produktu reklamowanego i nazwy firmy. Jest to pierwszy i najważniejszy element wskazany przez badanych. Być może jest to spowodowane tym, że internauci zazwyczaj nie tracą czasu na zapoznawanie się z reklamą i łatwiej jest im zareklamować się w sposób oczywisty prezentując produkt.

 

Skuteczność reklamy w internecie

 

Wiemy już na co zwracają internauci w reklamie internetowej i jak ją postrzegają. Najważniejsze dla nas jednak jest to, czy reklama jest skuteczna. Internauci zostali zapytani, czy według nich reklama jest skuteczna i czy miała on wpływ na ich intencje zakupowe.

 

Spośród badanych ponad 41 proc. stwierdziło, że reklama jest zdecydowanie skuteczna i raczej skuteczna. Niezdecydowanych było ponad 23 proc. Za najskuteczniejszą reklamę w internecie uznają badani w wieku 25-34 lat (45 proc. – odpowiedzi zdecydowanie skuteczna i raczej skuteczna), za najmniej skuteczną reklamę uznają badani w wieku 15-24 (ponad 36 proc. – odpowie raczej nieskuteczne i zdecydowanie nieskuteczna).

 

Rysunek 75 Czy sądzi Pan(i), że reklama w internecie jest skuteczna?

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

           

Rysunek 76 Czy sądzi Pan(i), że reklama w internecie jest skuteczna?

Pole tekstowe: Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

 

 

Za najbardziej skuteczną postrzegają reklamę w internecie, badani którzy korzystają najrzadziej z internetu – 1-3 razy w miesiącu. Prawie 12 proc. z nich uznało, że reklama w internecie jest zdecydowanie skuteczna. Ci sami określają także, że reklama jest zdecydowanie nieskuteczna (18,29 proc.). Niezależnie częstości korzystania z internetu, badani określali reklamę internetową jako raczej skuteczną. Jedynie korzystający z internetu 1-3 razy na miesiąc odpowiedzieli poniżej poziomu 37 proc.

Rysunek 77 Czy sądzi Pan(i), że reklama w internecie jest skuteczna?

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

 

Reklama w internecie jest postrzegana za conajmniej raczej skuteczną niezależnie od wieku i częstości korzystania z internetu. Internauci nie mają jedna zaufania do reklamy internetowej. Jest to jednak naturalne dla każdego typu reklamy, niezależnie od medium, w którym reklama jest emitowana.

38 proc. badanych uważa reklamę za zdecydowanie godną zaufania i raczej godną zaufania, podobny odsetek badanych (35 proc.) uważa jednak, że reklama zdecydowanie nie jest godna zaufania i raczej nie jest godna zaufania. Niezdecydowanych jest 27 proc. badanych.

Niezależnie od wieku reklama jest postrzegana raczej jako godna zaufania. Każda grupa wiekowa wskazuje, że reklama jest skuteczna. Szczegółowe dane znajdują się na wykresach na następnej stronie.

Rysunek 78 Czy sądzi Pan(i), że reklamy internetowe podają wiarygodne informacje?

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

 

 

Rysunek 79 Czy sądzi Pan(i), że reklamy internetowe podają wiarygodne informacje? Podział na wiek

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

 

Za najskuteczniejszą uważają reklamę w internecie, korzystający z niego codziennie oraz 3‑5 razy w tygodniu. Za najmniej skuteczną uważają reklamę internauci korzystający z sieci 1-3 razy w miesiącu. Dane o wpływie częstości korzystania z internetu na zaufanie do reklamy internetowej przedstawia poniższy wykres.

Rysunek 80 Czy sądzi Pan(i), że reklamy internetowe podają wiarygodne informacje? Podział na częstość korzystania z internetu

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

 

Pomimo znacznego zaufania do reklamy internetowej oraz przekonania, że reklama jest skuteczna, bardzo niewielu badanych przyznało się, do dokonania zakupu pod wpływem reklamy. Tylko 16 proc. badanych dokonało zakupu pod wpływem reklamy, aż 76 proc. nie dokonało zakupu, przy 8 proc. niezdecydowanych. Wpływ na takie odpowiedzi może mieć to, że ludzie nie lubią przyznawać się do tego, że decyzja zakupu nie była ich autonomiczną, a była powodowana wpływem reklamy.

Wpływ na intencje zakupu i na sam fakt zakupu ma zapewne także fakt, że utrudniony jest sposób płatności poprzez internet. Najczęściej można dokonać płatności przy użyciu kart kredytowych lub poprzez konta internetowe. Niestety internautów posiadających takie możliwości jest niewielu. Zapewne dlatego, najwięcej zakupów poprzez internet dokonali badani w wieku powyżej 35 lat, gdyż to oni dysponują największą siłą zakupową i oni dysponują zapewne największą liczbą kart kredytowych. Z badania wynika, że im internauta starszy tym częściej kupuje w internecie.

Rysunek 81 Czy kiedykolwiek kupił(a) Pan(i) cokolwiek pod wpływem reklamy internetowej? W podziale na wiek

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

 

Najczęściej zakupów w internecie dokonują osoby codziennie korzystające z internetu (18,08 proc.). Wynika to zapewne z tego, że są to osoby, które korzystają z internetu w pracy, a w związku z tym osoby, które mają stałe źródło dochodów. Ponad 35 proc. badanych ma dochody powyżej 1500 zł. Wpływ na to ma także to, że osoby korzystające z internetu nie boją się korzystać z nowoczesnych rozwiązań, a tym samym z elektronicznych środków płatniczych.

Zapewne na to, że większość internautów nie dokonuje zakupów w internecie ma wpływ, to że nie ufają oni formom reklamującym się w internecie. Aż 27,91 proc badanych uważa, że firmy reklamujące się w internecie nie są godne zaufania, a 35,72 proc. z nich uważa, że te firm są niewiarygodne.

Pomimo braku zaufania do firm reklamujących się w internecie, badani pozytywnie patrzą na firmy, które korzystają z internetu jako medium reklamowego. W oczach internautów firmy te są: nowoczesne, innowacyjne, dynamiczne, zaawansowane technologicznie, zasobne finansowo. Co ważne firmy są postrzegane jako dobrze inwestujące w reklamę. Aż 44,27 proc. twierdzi, że firmy te dobrze inwestują w reklamę.

 

Rysunek 82 Co Pan(i) sądzi o firmach reklamujących się w internecie?

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

 

Bardzo niepokojące w reklamie internetowej jest to, że bardzo często trafia ona do internautów, którzy uważają że nie jest ona skierowana do nich. Aż 56,6 proc. badanych twierdzi, że spotkali się z reklamą internetową skierowaną do osób w innym wieku.

 

Wynika z tego, że reklama w internecie nie jest dobrze pozycjonowana względem wieku, a przy planowaniu mediów reklamodawca nie przykłada dużej uwagi do takiego pozycjonowania. Nie jest to niestety przypadek odosobniony, gdyż prawie 40 proc. badanych (niezależnie od płci) twierdzi, że miało kontakt z taką reklamą codziennie, lub prawie codziennie. Jest to bardzo niepokojące, gdyż może doprowadzić do spadku zaufania do reklamy oraz do coraz częstszego wykorzystywania narzędzi blokujących reklamę.

Rysunek 83 Czy kiedykolwiek miał(a) Pan(i) w internecie kontakt z reklamą skierowaną do osób w innym wieku niż Pan(i)?

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

Rysunek 84 Czy kiedykolwiek miał(a) Pan(i) w internecie kontakt z reklamą skierowaną do osób w innym wieku niż Pan(i)? W podziale na płeć.

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

 

Nie tylko pod względem wieku reklama w internecie nie jest dobrze przygotowana. Prawie 73 proc. badanych odpowiedziało, że spotkało się z reklamą produktów, na które ich nie stać. Taka reklama zapewne jest bardzo irytująca i szczególnie źle wpływa na wizerunek reklamy w internecie.

 

Rysunek 85 Czy kiedykolwiek miał(a) Pan(i) w internecie kontakt z reklamą produktów, na ktąre Pana(i) nie stać? W podziale na płeć.

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

 

Taka reklama pojawia się prawie codziennie lub codziennie 37,85 proc. badanych co stanowi ich bardzo duży odsetek.

 

Rysunek 86 Czy kiedykolwiek miał(a) Pan(i) w internecie kontakt z reklamą produktów, na które Pana(i) nie stać? W podziale na płeć.

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

 

 

 

Najbardziej niedopasowany w reklamie jest produkt. Badania wskazali w prawie 90 proc., że prawie codziennie spotykają się z reklamą produktów, których nie potrzebują. Zapewne jest to związane z tym, że na ogół ludzie uważają, że reklama wmawia im produkty, których nie potrzebują. Ten wskaźnik jest chyba najmniej wiarygodny, gdyż każdy zapytany odpowie, że nie potrzebuje reklamowanych produktów.

Rysunek 87 Czy kiedykolwiek miał(a) Pan(i) w internecie kontakt z reklamą produktów, których Pan(i) nie porzebuje? W podziale na płeć.

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

 

Jak wynika z odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące skuteczności reklamy, internet jest bardzo dobrym medium do prowadzenia działań promocyjnych. Badani twierdzą, że reklama w internecie jest skuteczna i podaje wiarygodne informacje. Coraz więcej internautów dokonuje zakupów w internecie, a firmy są postrzegane dobrze. Firmy muszą jednak pracować na swoje zaufanie oraz wiarygodność, aby pozyskać większą liczbę klientów.

Niestety bardzo niepokojący jest fakt, że pomimo łatwodostępnych narzędzi do planowania kampanii internetowych, są one nieskutecznie emitowane. Internautom emitowane są reklamy produktów nieprzeznaczonych dla nich, zarówno pod względem wieku, dochodu, jak i przeznaczenia produktu. Jest to bardzo niebezpieczne dla wiarygodności internetu jako medium reklamowego.

Zadowalający jest fakt, że im internauta starszy tym częściej dokonuje zakupów w internecie, a także im częściej korzysta z internetu. Pozwala to wnioskować, że za kilka lat internet stanie się naturalnym miejscem dokonywania zakupów, gdyż do najważniejszych i najbogatszych klientów dołączy pokolenie osób stale korzystających z internetu, jako podstawowego medium.


Pozycja internetu w mediach reklamowych

 

Jak wynika z poprzednich rozdziałów internet stał się pełnoprawnym medium, które powinien brać pod uwagę każdy reklamodawca, w swojej strategii reklamowej. Dla internautów internet jest podstawowym medium, a wszystkie pozostałe są uzupełnieniem dla niego. Nie znaczy to tym samym, że reklamy internetowe są dla nich najciekawsze. Na tym polu liderem jest telewizja. 47,46 proc. badanych wskazało właśnie na TV w pytaniu, które medium ma najciekawsze reklamy. Internet zajął trzecie miejsce (8,95 proc.), za prasą, którą wskazało 11,11 proc. badanych.

Rysunek 88 W którym medium Pana(i) zdaniem reklamy są najciekawsze?

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

Najmniej zdecydowani w odpowiedzi na to pytanie byli internauci w wieku powyżej 35 lat. Za najciekawsze reklamy w telewizji uznają badani z każdej grupy badanych. Najstarsi badani jednak internet stawiają na ostatnim miejscu, tuż po radiu, które według pozostałych grupach wiekowych ma najmniej ciekawe reklamy.

Reklama internetowa oraz radiowa jest najbardziej popularna wśród najrzadziej korzystających z internetu (1-3 razy w miesiącu). Nie zmienia to jednak faktu, że niezależnie od częstości korzystania z internetu reklama telewizyjna jest uważana za najciekawszą.

Rysunek 89 W którym medium Pana(i) zdaniem reklamy są najciekawsze? W podziale na wiek

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

 

 

Rysunek 90 W którym medium Pana(i) zdaniem reklamy są najciekawsze? W podziale na częstość korzystania z internetu

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

         Na pytanie gdzie powinny reklamować się firmy skierowane do Pana(i), najwięcej internautów wskazało na telewizję (45,09 proc.). Internet niestety zajął 3 miejsce z odsetkiem odpowiedzi 28,4 proc. Z wyników odpowiedzi dotyczących reklamy i medium reklamowego, bardzo dobrze plasuje się prasa, która w każdej z odpowiedzi zajmuje 2 miejsce.

 

Rysunek 91 Gdzie powinny reklamować się firmy oferujące produkty i usługi skierowane do Pana(i)?

Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

           

 

Wysokie 2 miejsce prasy wynika zapewne z tego, że jest to medium o najmniej inwazyjnej formie reklamy. Czytelnikom bardzo łatwo jest zmienić stronę z reklamami, a same reklamy nie ingerują bardzo w tekst, co zapewne wpływa na to, że badanym reklama w prasie najmniej przeszkadza.

Rysunek 92 W którym medium reklamy najmniej Panu(i) przeszkadzają?

 Źródło: „Postrzeganie i skuteczność reklamy w internecie”, gemiusAdHoc, 29.04-03.05.2005, Próba 13 131

 

Jak wynika z powyższych danych pomimo wielkich możliwości internetu pod względem kreacji i możliwości prezentacji produktu nie jest on odpowiednio wykorzystany, gdyż inne media tradycyjne, w oczach internautów, prezentują ciekawsze reklamy. Internet zajął jedynie pierwsze miejsce w kategorii mediów, gdzie reklamy najbardziej przeszkadzają badanym. Dla reklamodawców jest to bardzo ważna informacja, gdyż promowanie się w internecie może prowadzić do postrzegania firmy jako przeszkadzającej w korzystaniu z medium. Internauci prawdopodobnie nie kojarzą reklamy z konkretną stroną internetową, a z firmą i reklamowanym produktem. Bardzo wyraźnym tego przykładem były reklamy Idei, które zapadły internautom w pamięć jako ograniczające możliwość korzystania z internetu. Reklamy te zasłaniały całą zawartość stron internetowych i nie pozwalały prze kilkanaście sekund się wyłączyć.

 

Reklamodawcy powinni precyzyjnie dobierać strony internetowe, na których chcą prowadzić skuteczną promocję. Powinni oni wziąć pod uwagę wiek grupy docelowej oraz tematykę witryny. Bardzo pomocnym narzędziem w tego typu działaniach są wyniki badania Megapanel PBI/Gemius, które pozwalają precyzyjnie dobrać witryny względem ściśle określonych kryteriów grupy celowej.[1]http:// www.ranking.pl, maj 2005